Civil Society Organization

For English Click Here

In compliance with the DILG Memorandum Circular No. 2019-720, the following are the existing Civil Society Organizations that are included on the current directory of the City Planning and Development Office of Muntinlupa.

For other CSOs that are not yet included on the list, the enlisting process will be facilitated by the City Planning and Development Office located at the 2nd floor, Annex Building, Muntinlupa City Hall. The enlistment of CSOs will only be until the 31st of July to be a part of the selection of the representatives for the Local Special Bodies.

Please proceed with the following requirements for the enlistment process;

  • Name of Organization
  • Address
  • Name of Head/ Contact Person with Contact Numbers
  • Projects and Advocacies

Should you have other concerns, please call the CPDO Muntinlupa hotline (862-8065)

Close

For Tagalog Click Here

Alinsunod sa inilabas na “DILG Memo Circular No. 2019-72”, ang mga sumusunod na Civil Society Organizations ay kasama sa kasalukuyang direktaryo ng City Planning and Development Office – Muntinlupa.

Ang mga CSOs ay mapapasama sa pagpili ng mga kinatawan para sa Local Special Bodies na siyang magiging katuwang ng lokal ng pamahalaang lungsod Muntinlupa sa pagpapaigting ng partisipasyon ng komunidad sa pag-gawa ng mga plano, programa at mga proyekto para sa pagpapaunlad ng lungsod.

Para naman sa mga Lipunang Pambayan (Civil Society Organization) na hindi nakasama sa listahan, ang proseso ng pagpapalista ay pasisinayaan ng City Planning and Development Office na nasa ikalawang palapag, Annex Bldg., Muntinlupa City Hall.

Kinakailangang maibigay ang mga sumusunod na impormasyon para sa pagpapalista;

  • Pangalan ng Organisasyon
  • Address
  • Pangalan ng Tagapangasiwa at Numero
  • Mga Proyekto at mga Adbokasiya

Para sa mga katanungan, mangyaring tumawag sa City Planning Development Offce. (Telepono 862-8065)

Close


CSO DIRECTORY (click here to view file)